65. Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Gmina Zwoleń Opis projektu:  Potencjał budynku kina „Świt” do czasu przebudowy stan techn. budynku zagrażał bezpieczeństwu i wymagał pilnej interwencji. Były ograniczenia w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Brakowało zaplecza i dodatkowej sali prób, układ wnętrz był nieprzygotowany do obsługi większej ilości grup jednocześnie. Brakowało dostosowania sali kinowej do

66. Q Samodzielności

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Partner projektu: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Opis projektu:  Projekt „Q Samodzielności” realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie oraz Caritas Diecezji

67. Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Mazowiecki Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp z. o. o Opis projektu:  Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach stał się nowoczesnym centrum opieki psychiatrycznej zapewniającym pacjentom w kryzysie psychicznym najwyższe standardy leczenia, opieki, terapii i rehabilitacji. Budowa pawilonu szpitala to jedna z najważniejszych i największych inwestycji dotyczących lecznictwa

68. Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Powiat Mławski/Powiatowy Urząd Pracy w Mławie  Opis projektu:  Celem projektu była integracja społeczna i zawodowa 180 osób (94K, 86M)  wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w pow. mławskim oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej i aktywizacji zawodowej.  Przeprowadzona została diagnoza indywidualnych

69. Aktywny III profil w powiecie mławskim 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Powiat Mławski/Powiatowy Urząd Pracy w Mławie  Partner projektu: Fundacja Gospodarcza Pro Europa   Opis projektu:  Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 159 (84K 75M) osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w pow. mławskim oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej

70. Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Powiat Mławski/Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Partner projektu: Fundacja Gospodarcza „Pro Europa”  Opis projektu:  Celem projektu była aktywizacja zawodowa 165 osób ( 91K 74M) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w pow. mławskim oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb  przedsięwzięcia w zakresie i integracji społecznej,

71. Zwiększenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenia Malwa PLUS 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MALWA PLUS  Opis projektu:  Celem projektu było „Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej wśród 55 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiat grodziski poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych. W ramach projektu udzielono profesjonalnego wsparcia 19

72. Zwiększenie dostepności do usług społecznych świadczonych niesamodzielnym mieszkańcom Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER Opis projektu:  Celem projektu było zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 mieszkańców  z dzielnicy Wawer m.st. Warszawa. Projekt dotyczył osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowany był jednocześnie w trzech formach:   Krótkookresowy dzienny pobyt jednocześnie dla 30 osób. Ta forma

73. Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych , poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Łosice Partner projektu: Powiat Łosicki  Opis projektu:  Celem projektu jest ożywienie zmarginalizowanych obszarów i obiektów Miasta i Gminy Łosice poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Projekt składa się z trzech, wymienionych w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice głównych projektów rewitalizacyjnych: • Podnoszenie

74. Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą Opis projektu:  Zrealizowana inwestycja obejmowała zakup sprzętu oraz aparatury wysokospecjalistycznej na potrzeby świadczonych usług zdrowotnych. Zakupiono między innymi: oftalmoskop specjalistyczny, aparat do znieczulenia ogólnego, diatermię chirurgiczną, respirator, kardiomonitor stacjonarno-przenośny, aparaty EKG, holter ciśnieniowy. Ponadto zakładała zakup sprzętu oraz kompleksowe wyposażenie technologiczne sterylizatorni

75. Sochaczew (od)Nowa

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Miasto Sochaczew  Partner projektu: Powiat Sochaczewski  Opis projektu:  „Sochaczew (od)Nowa” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Jakość życia”, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.  W ramach realizacji projektu zrealizowane zostały następujące zadania: Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury etap II-V oraz

76. SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Płock Partner projektu: Gmina Słupno, Stowarzyszenie SENSOWNI Opis projektu:  Przedmiotem projektu były działania na rzecz włączenia społecznego, ułatwiające dostęp do usług społecznych, poprzez zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług w społeczności lokalnej. Osoby niesamodzielne zostały objęte wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, rehabilitacyjnych, asystenckich, poradnictwa,

77. Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: REWITALIZACJA SP. Z O.O.   Opis projektu: Przedsięwzięcie zrealizowane na terenie miasta Radomia w strefie ochrony konserwatorskiej. Projekt jest projektem rewitalizacyjnym prowadzonym w obiektach wpisanych indywidualnie na listę zabytków oraz położonych na terenie objętym ochroną konserwatorską.  Przedsięwzięcie polegało na renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy na cele gospodarcze,

78. Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Gmina Grodzisk Mazowiecki  Partner projektu:  Powiat Grodziski   Opis projektu: Projekt pt. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” zakładał prace mające na celu zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich jakie stanowią tereny wokół Stawów Walczewskiego oraz tereny poprzemysłowe przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim. Przedsięwzięcie objęło prace

79. Opiekuńcza Warszawa 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa Partner projektu: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON Opis projektu:  Celem projektu był wzrost liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców Warszawy. Działania jakie zrealizowaliśmy obejmowały:  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,   usługi w formie mieszkania wspomaganego,  bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.  Wszystkie

80. Odnowa tkanki mieszkaniowej – Pionki

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Pionki  Opis projektu:  Celem projektu było ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.   Projekt obejmował odnowę tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Al. Lipowe 9 i 13 oraz Leśnej 17, a także zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji projektu odnowione

81. Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Powiat Zwoleński  Opis projektu:  W latach 2020-2021 SPZZOZ w Zwoleniu przeszedł szereg pozytywnych zmian. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu w zwoleńskim szpitalu przeprowadzono modernizację Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Sale chorych przebudowano tak, żeby personel medyczny miał dostęp do chorego z trzech stron. Pomieszczenia szpitala

82. Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Miasto Żyrardów  Partner projektu: Powiat Żyrardowski – realizacja  z pomocą własnej jednostki organizacyjnej, tj. Powiatowego Urzędu Pracy  Opis projektu:  Celem projektu było ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego przeciwdziałającego kryzysowej sytuacji osób dotkniętych

83. Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo – gastronomicznych

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Miasto Węgrów Partner projektu: Powiat Węgrowski  Opis projektu:  Projekt dotyczy rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej,stanowiąc odpowiedź na potrzeby stwierdzone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Węgrowa,związane z degradacją przestrzenną i społeczno-ekonomiczną.Jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie ograniczonej oferty rekreacyjnej i kulturalnej.Projekt

84. Instytut wiedzy – NZOZ Medical Center

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Medical Office Sp. z o.o.   Opis projektu:  Projekt pn. „Instytut wiedzy – NZOZ Medical Center: składała się z 3 modułów:   1.  Akcja informacyjna mająca na celu poinformowanie grup docelowych o kryteriach włączenia oraz ogólnych ramach organizacyjnych akcji. Zostały rozprowadzone materiały informacyjne zawierające dane dotyczące podstawowych objawów a także krótko-

85. Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE Partner projektu: URZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Opis projektu:  Zakres Projektu obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, wraz z koniecznymi pracami

86. Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c. 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Medical Office Sp. z o.o.   Opis projektu:  Projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c.   Wsparcie deinstytucjonizacji opieki nad osobami zależnymi przez rozwój sytemu świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych Zaplanowane działanie miały na celu poprawę, jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki

87. Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Miasto Żyrardów  Partnerzy projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie   Gmina Grodzisk Mazowiecki  Opis projektu:  Przedmiotem projektu była rewitalizacja Osady Fabrycznej w Żyrardowie, służąca aktywizacji społecznej i gospodarczej. Głównym celem projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.    W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

88. Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Pionki  Partner projektu: Stowarzyszenie – Klub Żeglarski Pionki  Opis projektu:  Projekt obejmował rewitalizację zdegradowanego terenu poprzemysłowego – Staw Górny Pionki. Jego nadrzędny cel to ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.  Miasto Pionki od lat boryka się z problemem występowania nieuporządkowanej przestrzeni miejskiej.

89. Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock Partner projektu: Projekt został przygotowany we współpracy dwóch podmiotów tj.: Gmina – Miasto Płock – Lider projektu, Miasta i Gmina Gąbin – Partner. Partnerstwo zostało zawarte zgodnie z art. 33  ust.  2 ustawy  z  dnia 11  lipca  2014 r. o  zasadach realizacji programów w zakresie

90. Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Miasto Ostrów Mazowiecka  Partner projektu: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej  Opis projektu:  Projekt pn. „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” obejmował działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych osób niesamodzielnych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka poprzez zwiększenie zakresu i ilości usług społecznych sprzyjających

91. Wielka sztuka w małym mieście  

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Płońsk  Partner projektu: Gmina Płońsk, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku Opis projektu:  „Wielka sztuka w małym mieście” to projekt, którego głównym celem była kompleksowa rewitalizacja dwóch zniszczonych kamienic zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta Płońska. Rynek to miejsce, które powinno być wizytówką każdego miasta, a zatem powinien być