44. Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia  Głównym celem projektu było umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom głównej jednostki wnioskodawcy Urzędu Miejskiego w Radomiu (dalej we wniosku: UMR) i jego 4 jednostek podległych – instytucji kultury – korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną.   Uruchomione e-usługi publiczne dotyczą głównie często załatwianych spraw

45. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Gmina Pokrzywnica  Projektem zostały objęte wszystkie jednostki Gminy Pokrzywnica: Szkoły, GOPS, Biblioteka, Urząd. W ramach Projektu wykonano: rozbudowę i modernizację posiadanych e-usług: budowa formularzy, przebudowa systemu e-podatków rozszerzenie dostępach usług online. W ramach zadania będą: dostarczone usługi o wysokim stopniu dojrzałości oraz modernizacja systemu powiadomień mieszkańców, sms, mail, budowa nowych

46. „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania E-usługi, Poddziałania E-usługi dla Mazowsza Regionalnego

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie Projekt dotyczył wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w kompleksowe rozwiązania informatyczne wspierające podstawowy zakres jego działalności. Projekt obejmował swym przedmiotem następujące obszary: – wprowadzenie e-usług (e-rejestracji, e-skierowań, e-wyników badań, e-zleceń na usługi medyczne, elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej, w

47. Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta:  Gmina Nadarzyn Nazwa Projektu „Wdrożenie e-usług w gminie Nadarzyn”. Zakres: Projekt zakłada zwiększenie zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez gminę Nadarzyn. Świadczone będą następujące e-usługi:   1. E-podatki od nieruchomości;   2. E-podatki od środków transportu;   3. E-podatki od podatku rolnego;   4. E-podatki od podatku leśnego;   5. E-woda-ścieki;  

48. E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta:  Gmina Myszyniec Projekt pn. „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec” zakładał realizację działań polegających na zwiększeniu zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gminę Myszyniec. Celem głównym projektu była poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. Poprzez wykorzystanie nowoczesnych TIK nastąpił rozwój

49. Platforma e-Urząd w Raciążu

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta:  Gmina Miasto Raciąż Projekt pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakładał wdrożenie nowoczesnych technik teleinformatycznych, co umożliwiło obywatelom szeroki dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Raciążu drogą elektroniczną. Poprawiła się  szybkość obsługi klienta, a tym samym zwiększył komfort

50. Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta:  Gmina Glinojeck W ramach projektu utworzono i wdrożono nowe e-usługi o stopniu dojrzałości 3 (dwustronna interakcja), 4 (transakcja) i 5 (personalizacja), które umożliwiają kompleksowe załatwianie spraw przez Internet mieszkańcom oraz przedsiębiorcom Gminy Glinojeck. W wyniku realizacji projektu stworzono i zmodernizowano zaplecze informatyczne oraz systemy informatyczne Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck

51. Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą e-usługi w Medical Center

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta:  Medical Office Sp. z o.o Informatyzacja służby zdrowia, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej i dostosowanie działalności ZOZ do znowelizowanych przepisów prawa. Wprowadzenie świadczonych usług on-line tj: rejestracji wizyt, potwierdzania ich sms- em, prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej m.in. recept, skierowań, wyników badań oraz opisów. Oprócz tego dostęp osób upoważnionych. W

52. E-Usługi dla miasta Kobyłka

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta:  Miasto Kobyłka Projekt polegał na wdrożeniu zintegrowanej platformy teleinformatycznej oraz uruchomienie e-usług dla mieszkańców Miasta Kobyłka (e-Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, e-Podatek od nieruchomości od osób prawnych, e-Podatek rolny, e-Podatek leśny, e-Podatek od środków transportu, e-Wniosek o rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych, e-Wniosek o odroczenie terminu płatności

53. Wdrożenie e- usług dla pacjentów Centrum medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Projekt miał na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez wdrożenie w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie e-usług, takich jak e-obchód, e-wizyta, e-wypis, e-odpis, e-Medycyna Pracy oraz e-Kontrahent. Projekt

54. E-Akademia – wdrożenie e-usług w Akademii Leona Koźmińskiego 

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta:  Akademia Leona Koźmińskiego Zarówno dziś, jak i w najbliższej przyszłości technologie, stanowiące podstawową infrastrukturę społeczeństwa cyfrowego, są i będą coraz bardziej powszechne. Dotyczy to także szkolnictwa wyższego. O potrzebie ich ciągłego rozwoju przekonaliśmy się wszyscy dobitnie w czasie pandemii COVID-19, która przyniosła zagrożenia i postawiła przed uczelniami poważne wyzwania. Projekt