44. Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia

Lider Projektu: Gmina Miasto Kobyłka  Projekt polegał na wdrożeniu zintegrowanej platformy teleinformatycznej oraz uruchomienie e-usług dla mieszkańców Miasta Kobyłka (E-Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, E-Podatek od nieruchomości od osób prawnych, e-Podatek rolny, E-Podatek leśny, E-Podatek od środków transportu, E-Wniosek o rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych, E-Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości

45. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica

Lider Projektu: Gmina Pokrzywnica  Projektem zostały objęte wszystkie jednostki Gminy Pokrzywnica: Szkoły, GOPS, Biblioteka, Urząd. W ramach Projektu wykonano: rozbudowę i modernizację posiadanych e-usług: budowa formularzy, przebudowa systemu e-podatków rozszerzenie dostępach usług online. W ramach zadania będą dostarczone usługi o wysokim stopniu dojrzałości, oraz modernizacja systemu powiadomień mieszkańców, sms, mail.; budowę nowych portali www, bip,

46. „Wzrost e-potencjału Mazowsza”

Lider Projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie Projekt dotyczył wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w kompleksowe rozwiązania informatyczne wspierające podstawowy zakres jego działalności. Projekt obejmował swym przedmiotem następujące obszary: -wprowadzenie e-usług (e-elektronicznej rejestracji, eelektronicznych skierowań, e-elektronicznych wyników badań, e-elektronicznych zleceń na usługi medyczne, eelektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej, w

47. Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn

Lider Projektu: Gmina Nadarzyn Nazwa Projektu „Wdrożenie e-usług w gminie Nadarzyn”. Zakres: Projekt zakłada zwiększenie zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez gminę Nadarzyn. Świadczone będą następujące e-usługi:   1. E-podatki od nieruchomości   2. E-podatki od środków transportu.   3. E-podatki od podatku rolnego   4. E-podatki od podatku leśnego   5. E-woda-ścieki   6. E-wnioski   7. E-zamówienia

48. E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec

Lider Projektu: Gmina Myszyniec Projekt pn. „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec” zakładał realizację działań polegających na zwiększeniu zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gminę Myszyniec. Celem głównym projektu była poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. Poprzez wykorzystanie nowoczesnych TIK nastąpił rozwój e-usług  z których korzystają

49. Platforma e-Urząd w Raciążu

Lider Projektu: Gmina Miasto Raciąż Projekt pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakładał wdrożenie nowoczesnych technik teleinformatycznych co umożliwiło obywatelom szeroki dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Raciążu drogą elektroniczną. Poprawiła się  szybkość obsługi klienta, a tym samym zwiększył komfort współpracy na linii petent-urząd

50. Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych

Lider Projektu: Gmina Glinojeck W ramach projektu utworzono i wdrożono nowe e-usługi o stopniu dojrzałości 3 (dwustronna interakcja), 4 (transakcja) i 5 (personalizacja), które umożliwiają kompleksowe załatwianie spraw przez Internet mieszkańcom oraz przedsiębiorcom Gminy Glinojeck. W wyniku realizacji projektu stworzono i zmodernizowano zaplecze informatyczne oraz systemy informatyczne Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck i jednostek podległych, koniecznych

51. Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą e-usługi w Medical Center

Lider Projektu: Medical Office Sp. z o.o Informatyzacja służby zdrowia, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej i dostosowanie działalności ZOZ do znowelizowanych przepisów prawa. Wprowadzenie świadczonych usług on-line tj: rejestracji wizyt, potwierdzania ich sms- em, prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej m.in. recept, skierowań, wyników badań oraz opisów. Oprócz tego dostęp osób upoważnionych. W ramach projektu prowadzono działania

52. E-Usługi dla miasta Kobyłka

Lider Projektu: Miasto Kobyłka Projekt polegał na wdrożeniu zintegrowanej platformy teleinformatycznej oraz uruchomienie e-usług dla mieszkańców Miasta Kobyłka (E-Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, E-Podatek od nieruchomości od osób prawnych, e-Podatek rolny, E-Podatek leśny, E-Podatek od środków transportu, E-Wniosek o rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych, E-Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej,

53. Wdrożenie e- usług dla pacjentów Centrum medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie

Lider Projektu: Partner Projektu:  Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Projekt miał na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez wdrożenie w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie e-usług, takich jak Eobchód, E-wizyta, E-wypis, E-odpis, E-Medycyna Pracy oraz EKontrahent. Projekt miał bezpośrednie

54. E-Akademia – wdrożenie e-usług w Akademii Leona Koźmińskiego 

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego Lider Projektu: Akademia Leona Koźmińskiego Zarówno dziś, jak i w najbliższej przyszłości technologie, stanowiące podstawową infrastrukturę społeczeństwa cyfrowego, są i będą coraz bardziej powszechne. Dotyczy to także szkolnictwa wyższego. O potrzebie ich ciągłego rozwoju przekonaliśmy się wszyscy dobitnie w