1. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie

Nazwa Beneficjenta: Miasto Sochaczew Opis projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”. Projekt obejmował remont i modernizację systemów grzewczych w dwóch budynkach Sochaczewskiego Centrum Kultury

2. „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta”

Nazwa Beneficjenta: Gmina Pokrzywnica Opis projektu: Wymianę urządzeń grzewczych przeprowadzonoProjekt zakładał wymianę urządzeń grzewczych w 37 budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece węglowe wymienili m.in. na kotły gazowe (19 szt.) oraz biomasę (18 szt.). Projektem objęte zostały również 4 budynki użyteczności publiczne, w których nastąpiła wymiana kotłów na gaz oraz dodatkowo w Szkole Podstawowej w Gzowie 

3. Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – etap II

Nazwa Beneficjenta: Gmina Pokrzywnica Opis projektu: Wymianę urządzeń grzewczych przeprowadzonoProjekt zakładał wymianę urządzeń grzewczych w 37 budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece węglowe wymienili m.in. na kotły gazowe (19 szt.) oraz biomasę (18 szt.). Projektem objęte zostały również 4 budynki użyteczności publiczne, w których nastąpiła wymiana kotłów na gaz oraz dodatkowo w Szkole Podstawowej w Gzowie 

4. Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Pokrzywnica

Nazwa Beneficjenta: Gmina Pokrzywnica Opis projektu: Wymianę urządzeń grzewczych przeprowadzono w 57 budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece węglowe wymienią m.in. na kotły gazowe (29 szt.), pellet (28 szt.). Projektem objęty został również budynek szkoły w Nowym Niestępowie, który został poddany termomodernizacji, m.in. zostały docieplone przegrody zewnętrzne, dokonano wymiany pokrycia dachowego Sali gimnastycznej, wymieniono okna na

5. Wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk

Nazwa Beneficjenta: Gmina Płońsk Opis projektu: Wychodząc naprzeciw problemom w zakresie ochrony środowiska, Gmina Płońsk postawiła sobie za cel osiągnięcie celu głównego, jakim jest: Poprawa środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii cieplnej na terenie gminy. Celem bezpośrednim projektu była redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie „niskiej emisji”. Konsekwencją wymiany

6. Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Raciąż Opis projektu: W ramach jego wykonania do przewidzianych prac włączono siedem budynków miejskich, znajdujących się na terenie miasta – Urząd Miejski, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Halę Sportową przy Stadionie Miejskim, Szkołę Podstawową im. Stanisława Konarskiego, Miejskie Przedszkole oraz budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/Bibliotekę (budynek

7. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH PRZY UL. SADKOWSKIEJ 19 W RADOMIU

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia Opis projektu: Przedmiotem projektu była głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Projekt dotyczył: Zmniejszenia zapotrzebowania na energię o 75,07% w stosunku do stanu sprzed inwestycji. Racjonalizacji zużycia energii – oszczędzanie energii, produkowanie jej zgodnie z ustalonymi potrzebami energetycznymi obiektu i zwiększenie sprawności energetycznej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki

Nazwa Beneficjenta: Gmina Mińsk Mazowiecki Opis projektu: W ramach projektu przeprowadzono głęboką termomodernizację w celu poprawy efektywności energetycznej szkolnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki tj. Szkoły Podstawowej w Brzózem, Zespołu Szkół w Janowie oraz Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielehowiźnie.    Projekt obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachów, wymianę stolarki okiennej

9. Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap

Nazwa Beneficjenta: GMINA NADARZYN Opis projektu: W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostało wykonanych 17,118 km ścieżek rowerowych. Powstało także  6 punktów Bike & Ride – każdy z 10 miejscami postojowymi oraz dwa punkty serwisowe wyposażone w pompkę do roweru, zestaw narzędzi, a takżew ławkę – jako miejsce odpoczynku. Przedsięwzięcie było kontynuacją I i

10. „Sochaczewski Eko-bus”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Sochaczew Partnerzy projektu: Powiat Sochaczewski, Gmina Brochów Opis projektu: „Sochaczewski Eko-bus” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów Rozwój zrównoważonej multimodalnej

11. Tytuł projektu (z umowy): (Pole obowiązkowe) Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie – etap I

Nazwa Beneficjenta: Gmina Wyszków Partnerzy projektu: Powiat Wyszkowski, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Ostrołęce Opis projektu: Głównym celem projektu była poprawa jakości życia oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Wyszkowie poprzez rozwój niezmotoryzowanego transportu indywidualnego oraz zwiększenie wykorzystania publicznego transportu zbiorowego. Dzięki realizacji projektu od 2018 roku mieszkańcy Wyszkowa mogą korzystać z kładki na moście drogowym,

12. REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU RYNKU – ETAP 1

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia Celem głównym projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim poprzez rewitalizację zabytkowego zespołu kamienic Deskurów na cele gospodarcze i społeczne, w tym kulturowe i edukacyjne. W rewitalizowanych obiektach zaprojektowano następujące strefy: Strefa kultury  – zaprojektowana strefa zarządzana jest przez samorządową instytucję kultury, która organizuje wystawy z wykorzystaniem nowych

13. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia Partner projektu: Powiat Radomski Opis projektu: Głównym celem projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Kompleksowy projekt obejmował swym zakresem następujące prace: 1.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych przez

14. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia”

Nazwa Beneficjenta: Gmina Czarnia Celem głównym projektu jest zmniejszenie niskiej emisji CO2 na terenie gminy Czarnia i województwa mazowieckiego. Cele szczegółowe w obszarze środowiskowo-przyrodniczym: poprawa jakości powietrza, podwyższenie standardu życia mieszkańców, obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii cieplnej, zwiększenie produkcji energii ze OZE, wzrost efektywności energetycznej budynków prywatnych i publicznych. Cele szczegółowe w obszarze społeczno-ekonomicznym:

15. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk – etap II

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Płońsk Projekt obejmuje głęboką modernizację energetyczną 3 budynków użyteczności publicznej w Płońsku: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego oraz siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku. W ramach projektu wykonano prace polegające m.in. na: ociepleniu obiektów w tym dachów i stropodachów, fundamentów, elewacji, a także docieplenie stropu piwnicy w budynku

16. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających m.st. Warszawę poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj. Zabytkowy budynek przy ul. Jagiellońskiej 28, który znajdował się w złym stanie technicznym i był wyłączony z użytkowania, poddany został niezbędnym pracom modernizacyjno – remontowym. W

17. Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn

Nazwa Beneficjenta: GMINA NADARZYN W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn został wybudowany parking Park & Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadarzyn, który dodatkowo pełni funkcję zintegrowanego węzła (centrum) przesiadkowego. Inwestycja powstała w centralnej części miejscowości Nadarzyn przy skrzyżowaniu ul. Granicznej z Mszczonowską oraz przy ścieżce rowerowej. Efektem projektu było powstanie 1 parkingu

18. „Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi”

Nazwa Beneficjenta: Miasto stołeczne Warszawa Partner projektu: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i gospodarcza części warszawskiej Pragi, tzw. Nowej Pragi poprzez modernizację zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego oraz zagospodarowanie jego otoczenia. Pałacyk Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 przez dłuższy czas był nieużytkowany z powodu złego stanu technicznego i mykologicznego.

19. OZE w Gminie Nadarzyn

Nazwa Beneficjenta: GMINA NADARZYN W ramach projektu 271 gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Nadarzyn skorzystało z odnawialnych źródeł energii. Zakres inwestycji obejmował dostarczenie urządzeń oraz wykonanie kompletnych instalacji: pomp ciepła do c.w.u., pomp ciepła do c.o., kolektorów słonecznych (2, 3 lub 4 absorbery), paneli fotowoltaicznych (3kW, 5kW). Efektem ekonomicznym realizacji projektu było zmniejszenie

20. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim

Nazwa Beneficjenta: Gmina Pokrzywnica/Gmina Pokrzywnica Partnerzy projektu: Gmina Obryte, Gmina Ojrzeń, Powiat Pułtuski Łącznie w ramach projektu zrealizowano 697 instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym:430 instalacji kolektorów słonecznych, 259 instalacji fotowoltaicznych, 8 instalacji pomp ciepła. W Gminie Pokrzywnica zrealizowano 213 instalacji kolektorów słonecznych, 184 instalacje fotowoltaiczne oraz 8 instalacji pomp ciepła oraz jeden kocioł na

21. Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych

Nazwa Beneficjenta: Miasto Ostrów Mazowiecka W ramach projektu poddano adaptacji na cele kulturowe zabytkowy budynek „Jatek”, wybudowany w 1903 r., znajdujący się przy ul. Pocztowej 12 w Ostrowi Mazowieckiej. Obiekt stanowi świadectwo eklektycznej architektury początku XX wieku. Wykonany z palonej cegły ceramicznej, od czasów wybudowania był siedzibą targu mięsnego. Na górze znajdowały się boksy straganowe

22. Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku

Nazwa Beneficjenta: Gmina Pomiechówek Partner projektu: Nadleśnictwo Jabłonna Opis projektu:  Projekt obejmuje działania polegające na poprawie jakości środowiska przyrodniczego, jego ochronę, w tym ochronę in-situ i szeroko zakrojone działania edukacji przyrodniczej, modernizację niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego. Celem projektu jest wzmocnienie

23. Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystania – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych

Nazwa Beneficjenta: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Opis projektu:  Oranżeria zlokalizowana jest w zespole pałacowo-parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zaś przestrzeń objęta projektem zlokalizowana jest suterenie budynku. Projekt miał na celu aranżację i przygotowanie przestrzeni do pełnienia funkcji sal ekspozycyjnych. Zakładał podział na cztery oddzielne ekspozycje, podejmujące różne aspekty budynku: jego historię i przeznaczenie, architekturę i

24. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze”

Nazwa Beneficjenta: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Opis projektu:  Przedmiotem inwestycji był remont podziemi kościoła opinogórskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny oraz poddanie konserwacji wybranych zabytkowych nagrobków na cmentarzu grzebalnym parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze. W ramach działań związanych z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, modernizacją, podziemi kościoła przeprowadzono: odwodnienie podziemi; poddanie renowacji tynków, posadzek, drzwi

25. Projekt pt. „Rewitalizacja. Per causam ad animi”

Nazwa Beneficjenta: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Pl. Gen. Józefa Bema 8 07-410 Ostrołęka Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. Partnerzy projektu: Miasto Ostrołęka, Powiat Ostrołęcki Opis projektu:  Celem projektu „Rewitalizacja. Per causam ad animi” było przywrócenie zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy Pl. gen. J. Bema 9 dawnej świetności i nadanie budynkowi nowoczesnej funkcjonalności. Projekt

26. Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie

Nazwa Beneficjenta: Miasto Żyrardów Partnerzy projektu: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie Opis projektu:  Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie. Rewaloryzacja obiektu, w połączeniu z zapewnieniem dostępu do jego wnętrz osobom niepełnosprawnym, udostępnieniem nowych powierzchni na potrzeby kultury oraz

27. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II

Nazwa Beneficjenta: Miasto Żyrardów Partnerzy projektu: Gminy: Michałowice, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków Opis projektu:  Głównym celem projektu pn.„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap II” jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras

28. Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę Centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie

Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Pilawa Partnerzy projektu: Usługi Transportowe Janusz Wołoszka, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Opis projektu:  Dzięki środkom unijnym w Pilawie przy dworcu PKP, powstał parking na 103 miejsca, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnością, pętla autobusowa z wiatą przystankową oraz zadaszony parking dla 30 rowerów, 2 stacje do ładowania samochodów elektrycznych

29. Muzeum Wycinanki Polskiej

Nazwa Beneficjenta: Konstanciński Dom Kultury Opis projektu:  Dzięki funduszom europejskim udało się stworzyć miejsce, w którym sztuka wycinankarstwa jest ciągle żywa, a z zabawy z nożyczkami i papierem wychodzą małe dzieła sztuki. A zaczęło się od remontu zabytkowego Domu Ludowego.  Prace w ramach projektu polegały na  robotach budowlanych, montażowych oraz konserwatorskich. Odtworzono między innymi pierwotny

30. Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka – termomodernizacja budynku C

Nazwa Beneficjenta: Instytut Matki i Dziecka Opis projektu:  Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w najbliższym otoczeniu Instytutu Matki i Dziecka poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację budynku C. Projekt służy także poprawie funkcjonalności obiektu i dostosowaniem do obecnych potrzeb poprzez przebudowę i rozbudowę budynku. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację

31. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne

Nazwa Beneficjenta: Gmina Grodzisk Mazowiecki Partnerzy projektu: Powiat Grodziski, Gmina Żabia Wola Opis projektu:  Projekt pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne”  zakładał dostosowanie istniejącego obiektów zabytkowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki: Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie oraz Willi „Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim do

32. ,,Odnawialne źródła energii w gminach nadbużańskich Jabłonna Lacka, Ceranów”

Nazwa Beneficjenta: GMINA JABŁONNA LACKA Partnerzy projektu: GMINA CERANÓW, NADLEŚNICTWO SOKOŁÓW PODLASKI, PARAFIA PW. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W WIROWIE Opis projektu:  Cel główny projektu jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym z celem działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”. Celem głównym projektu było: „Wzrost efektywności energetycznej budynków w oparciu o

33. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”

Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock Opis projektu:  Zakres projektu – budowa 14,3 km dróg dla rowerów na terenie Płocka: 1.R-32 w ciągu ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ul. Wąskiej do granicy miasta 2.R-70 w ciągu ulicy Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej od ulicy Kolejowej do granicy miasta oraz od ulicy Portowej do lewobrzeżnego nadbrzeża Wisły

34. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii„

Nazwa Beneficjenta: Powiat Warszawski Zachodni Opis projektu:  Genezą projektu jest diagnoza sytuacji na terenie powiatu: niska      efektywność        energetyczna występującej tu infrastruktury, nadmierne zużycie energii cieplnej i elektrycznej, znaczące koszty utrzymania, niski stopień wykorzystania OZE, wysoka emisja zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2, benzo(a)pirenu i pyłów PM10 i PM2,5. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 budynków należących do powiatu wraz

35. Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klembów Opis projektu:  Szczegółowym celem projektu było „Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych regionu” poprzez odnowienie i udostępnianie zabytku, jako jednego z bardzo istotnych walorów województwa mazowieckiego. Celem bezpośrednim projektu była renowacja i adaptacja obiektu zabytkowego, jakim jest XVII-wieczny Zespół Pałacowy w Woli Rasztowskiej. W szczególności było to: – odnowienie nieużywanych obecnie

93. Dostępne przedszkole

Nazwa Beneficjenta: Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Zielony Latawiec” Opis projektu:  Głównym celem projektu jest dostosowanie przedszkola specjalnego „Zielony Latawiec” do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 8 dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Cel projektu będzie osiągnięty do dnia 2022-04-30. Projekt realizuje

65. Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu

Nazwa Beneficjenta: Gmina Zwoleń Opis projektu:  Potencjał budynku kina „Świt” do czasu przebudowy stan techn. budynku zagrażał bezpieczeństwu i wymagał pilnej interwencji. Były ograniczenia w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Brakowało zaplecza i dodatkowej sali prób, układ wnętrz był nieprzygotowany do obsługi większej ilości grup jednocześnie. Brakowało dostosowania sali kinowej do funkcji estradowej i odpowiedniego

36. Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I

Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa  Partnerzy projektu: Gmina Miasto Marki,  Miasto Ząbki  Opis projektu:  Projekt „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” zrealizowany został w ramach Strategii ZIT WOF 2014-2020+ na  terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Obejmował budowę/przebudowę odcinków dróg rowerowych o charakterze komunikacyjnym o długości 72,8 km. W projekcie zostało

37. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie

Nazwa Beneficjenta: Gmina – MIASTO WĘGRÓW Opis projektu:  Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną oraz ekologiczną 8 budynków użyteczności publicznej w 6 lokalizacjach:   1.Szkoła Podstawowa nr 2 (3 budynki w tym sala gimnastyczna)  2. Gimnazjum ( ob. Szkoła Podstawowa nr 1)   3. Przedszkole Nr 2 „Pod Słoneczkiem”  4. Urząd Miejski  

38. „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka”

Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock Partnerzy projektu: Projekt został przygotowany w partnerstwie:  Gmina Miasto Płock – Lider projektu, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Stara Biała, Gmina Nowy Duninów – Partnerzy projektu. Zakres współpracy został określony w umowie partnerskiej stanowiącej załącznik do  wniosku o dofinansowanie projektu.  Opis projektu:  Projekt to zintegrowane, spójne i kompleksowe przedsięwzięcie,

39. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec

Nazwa Beneficjenta: Gmina Myszyniec Partnerzy projektu: Powiat Ostrołęcki, Parafia Rzymsko — Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” Opis projektu:  Gmina Myszyniec z udziałem Partnerów: Powiatu Ostrołęckiego, Parafii Rzymsko — Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związku Stowarzyszeń ,Kurpsie Razem” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach zrealizowała projekt pn.: „Wzrost udziału odnawialnych

40. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych”

Nazwa Beneficjenta: Gwina Wyszków Partnerzy projektu: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Wyszkowie oraz Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Idziego w Wyszkowie Opis projektu:  Celem projektu była poprawa dostępu do kultury w Gminie Wyszków poprzez ochronę oraz efektywne wykorzystanie zabytkowych obiektów. Przedmiotem projektu była poprawa stanu technicznego oraz wzrost atrakcyjności zabytków Wyszkowa – Parku im. Karola

41. Odnawialne źródła energii w gminie Ostrów Mazowiecka

Nazwa Beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka  Opis projektu:  Projekt miał na celu zastąpienie obecnie wykorzystywanych, tradycyjnych źródeł energii do ogrzewania centralnego oraz wody, instalacjami pochodzącymi z odnawialnych źródeł energii. Polegał na montażu: 380 kolektorów słonecznych oraz 46 kotłów na biomasę w budynkach gospodarstw domowych; 4 instalacji fotowoltaicznych w szkołach. Realizacja projektu przyczyniła się do obniżenia kosztów

42. Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz

Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Lubowidz Opis projektu:  Zadanie pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE). Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej

43. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno – kulturalnych

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Ciechanów  Partnerzy projektu: Politechnika Warszawska, Powiat Ciechanowski Opis projektu:  Zakres projektu obejmował rewaloryzację dwóch obiektów zabytkowych wraz z nadaniem im nowych funkcji, podnoszących regionalny potencjał turystyczny i kulturalny Ciechanowa.  1. Pierwszy obiekt to zbiornik wyrównawczy (unikalny obiekt techniki wybudowany w 1972 r, (tzw. wieża ciśnień), który przeszedł pełną metamorfozę w ramach

111. Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej linii wegańskich kosmetyków dedykowanych włosom o różnej porowatości

Nazwa Beneficjenta: Beneficjent: HISKIN Sp. z o.o.  Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów – nowej linii wegańskich kosmetyków, z wysoką zawartością składników pochodzenia naturalnego, dedykowanych do włosów o różnej porowatości i uwzględniających równowagę PEH (proteiny-emolienty-humekanty). Efektem projektu jest wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników własnych prac badawczo –

112. Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną powłoką antykorozyjną do produkcji elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych

Nazwa Beneficjenta: Energy 5 Sp. z o.o.  Opis projektu:  Celem niniejszego projektu było wdrożenie do produkcji zleconych i dedykowanych spółce Energy5 wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowoczesnej powłoki antykorozyjnej dla konstrukcji instalacji OZE. Wdrożenie wyników było możliwe dzięki zakupowi zestawu urządzeń produkcyjnych, na który składają się: linia technologiczna z prasą hydrauliczną, gilotyna hydrauliczna, tandem

113. Wdrożenie na rynek międzynarodowy autorskiego optymalizatora z analizatorem napięcia oraz modułem GSM celem rozwoju EKO VOLTSp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Iwonex” Iwona Teresa Księżopolska   Opis projektu:  Ogólnym założeniem projektu jest komercjalizacja opracowanych badań, przeprowadzonych w odpowiedzi na zapotrzebowanie międzynarodowego rynku elektrycznego. Dzięki wdrożeniu innowacji opisanej we wniosku, do własnej działalności, polegającej na zaoferowaniu znacząco udoskonalonych produktów, nastąpi zwiększenie konkurencyjności firmy EKO VOLT na rynku międzynarodowym. Głównym założeniem działalności było wprowadzenie usług

114. „Wdrożenie druku opakowań kartonowych w technologii precyzyjnego offsetu”

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Iwonex” Iwona Teresa Księżopolska   Opis projektu:  Przedmiotem projektu był zakup maszyn ciągu technologicznego oraz wdrożenie zakładowego standardu obiegu danych, niezbędnych do wdrożenia innowacyjnego druku opakowań kartonowych w technologii precyzyjnego offsetu.   Głównym celem projektu było wdrożenie innowacji procesowej w postaci zaawansowanej technologii druku opakowań wysokogramaturowych przy użyciu rozbarwień własnych i rastów stochastycznych,

115. „Wdrożenie wyników prac B+R nad platformą CENT® (CultureEcologyNatureTechnology®) w celu wprowadzenia na rynek szerokiej oferty produktów biodostępnych dla skóry i przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych na technologii ciekłych kryształów”

Nazwa Beneficjenta: GREHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Opis projektu:  Przedmiotem projektu był zakup środków trwałych tj. urządzeń produkcyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwił uruchomienie produkcji wyrobów kosmetycznych opartych na strukturach ciekłokrystalicznych tj. na platformie CENT® (CultureEcologyNatureTechnology®). Dzięki naturalnej bazie ciekłokrystalicznej uzyskujemy dodatkowe korzyści w postaci: lepsze przenikanie surowców aktywnych, struktury emulsji integralnej ze

116. „Wdrażanie innowacyjnej technologii fotostabilizacji opakowań giętkich i etykiet”

Nazwa Beneficjenta: A-Z Color Sp. z o. o. sp. k. Opis projektu:  Przed Głównym celem projektu było wdrożenie własnej nowej technologii (opracowanej na zlecenie)  umożliwiającej rozwiązanie znaczącego problemu wynikającego z fotodegradacji opakowań i etykiet w branży spożywczej. Dzięki temu wprowadzony został na rynek krajowy, a w szczególności na rynki zagraniczne nowy produkt- który był nieosiągalny

117. Wdrożenie wyników prac B+R nad znacząco ulepszonymi mocowaniami budowlanymi

Nazwa Beneficjenta: AGS Sp. z o.o.  Opis projektu:  Przedmiotem projektu było wdrożenie wyników prac B+R zleconych jednostce naukowej w zakresie opracowania nowoczesnych łączników budowlanych na bazie innowacyjnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych. W wyniku zrealizowanej usługi B+R powstała innowacja produktowa – grupa innowacyjnych mocowań o wyróżniających tłoczeniach i perforacjach wpływających na efektywność energetyczną budynków, na których

118. Wdrożenie innowacyjnej usługi na bazie wyników prac B+R w firmie AWAS-Serwis sp. z o. o. 

Nazwa Beneficjenta: „AWAS SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Opis projektu:  Projekt miał na celu wzrost aktywności inwestycyjnej firmy AWAS Serwis sp. z o.o. Jego przedmiotem było wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatecznym efektem realizacji Projektu było wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi odwadniania osadów pochodzących z urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej takich jak

55. Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV

Nazwa Beneficjenta: Gmina Wyszków Opis projektu:  Głównym celem projektu było rozładowanie ruchu samochodowego w korkującym się centrum Wyszkowa i upłynnienie ruchu pojazdów samochodowych, a co za tym idzie ograniczenie wysokiej emisji hałasu, ograniczenie niskiej emisji, poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej dzielnicy przemysłowej poprzez budowę drogi o długości 1,8 km wraz z drogami

56. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka”

Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock  Opis projektu:  Zakres projektu obejmował budowę trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska” oraz na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”.  Cel główny projektu – zwiększenie konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez wzrost dostępności i spójności komunikacyjnej północnego

57. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781

Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Opis projektu:  Przeprowadzone zostały roboty budowlane związane z rozbudową przedmiotowego odcinka drogi woj. nr 541, a w szczególności poszerzone zostały jezdnie, wybudowano i rozbudowano ścieżki rowerowe i chodniki, skrzyżowania. Przeprowadzono przebudowę linii średniego napięcia, przebudowę oświetlenia drogowego, odwodnienie drogi, przebudowie przepustu. Ponadto przeprowadzono budowę

58. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S–8

Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Opis projektu:  W ramach zadania wybudowany został nowy odcinek Dw635. W szczególności przeprowadzono budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań, przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę dodatkowych jezdni wzdłuż pasa drogi , budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, budowę odwodnienia drogi i odprowadzanie

59. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714

Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Opis projektu:  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 obejmuje odcinek od km 41+178 do km 51+599 z wyłączeniem odcinka od km 41+321,95 do km 41+567,50,  (odcinek od Grodziska Mazowieckiego do Radziejowic).  W ramach prac budowlanych wykonano: poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi, przebudowę obiektu mostowego,

60. Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki na terenie m. Gąbin

Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Opis projektu:  Przeprowadzono budowę nowego odcinka drogi woj. nr 577, budowę drogi głównej drogi,  budowę skrzyżowań umożliwiających włączenie projektowanej drogi do istniejącej sieci drogowej, przebudowę dróg krzyżujących się z projektowaną drogą, na odcinku bezpośrednio przylegającym do drogi, budowę trzech dróg serwisowych wzdłuż pasa drogi

61. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579

Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Opis projektu:  Projekt obejmuje budowę drogi (obwodnicy miasta Grodzisk Mazowiecki) po nowym śladzie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, od włączenia do węzła autostradowego A2/DW579 „Grodzisk” do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 579  w m. Kałęczyn.   W ramach zadania przeprowadzone zostały roboty związane z

62. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754

Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Opis projektu:  Przeprowadzone zostały roboty budowlane związane z wybudowaniem nowej drogi oraz rozbudową jej fragmentu, a w szczególności:  budowę drogi wojewódzkiej klasy G, budowę dróg równoległych do drogi zapewniających obsługę terenu przyległego do inwestycji,  budowę dróg poprzecznych, budowę i rozbudowę układu skrzyżowań, budowę i

63. „Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”

Nazwa Beneficjenta: „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.”  Opis projektu:  Przedmiotem Projektu był zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, pakiet pozderzeniowo-naprawczy, szkolenie pracowników oraz zakup symulatora jazdy pociągiem. Tabor będący przedmiotem Projektu  obsługuje połączenia regionalne na obszarze województwa mazowieckiego po w pełni zmodernizowanej sieci TEN-T pomiędzy Warszawą  a Działdowem (pierwsza stacja węzłowa

64. „Modernizacja 39 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” 

Nazwa Beneficjenta: „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.”  Opis projektu:  Projekt był kolejnym etapem działań inwestycyjnych Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. polegających na modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, wykorzystywanych w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym. Zakres rzeczowy Projektu obejmował modernizację 39 pojazdów szynowych typu EN57 podczas napraw poziomu V utrzymania.  Realizacja

94. Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku

Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock  Opis projektu:  Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli placówki.  Wsparciem zostało objętych ponad 340 uczniów kształcących się w zawodach: Technik organizacji turystyki, Technik przemysłu mody, Technik usług fryzjerskich, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik reklamy

95. Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki

Nazwa Beneficjenta: Gmina Mińsk Mazowiecki  Opis projektu:  Projekt „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”  realizowany był w 7 szkołach podstawowych na terenie Gminie Mińsk Mazowiecki. Głównym celem projektu było podniesienie u 667 uczniów z obszaru Gminy Mińsk Mazowiecki kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz

96. Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach

Nazwa Beneficjenta: Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o. o.  Partner Projektu: Powiat Piaseczyński (Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach)  Opis projektu:  Projekt skierowany był do minimum 71 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczęszczających do szkoły podstawowej i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych – wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach. Kształcone są tu dzieci i

97. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck

Nazwa Beneficjenta: Gmina Glinojeck  Opis projektu:  Głównym celem projektu było kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów ze szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Glinojeck w roku szkolnym 2018/2019.  W projekcie wzięło udział 509 uczniów ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Glinojeck. Dla uczniów realizowane były m.in.

98. Kalejdoskop wiedzy w Szkole Podstawowej w Lasocinie i Śladowie

Nazwa Beneficjenta: Edutainment Michał Kaczmarek   Partner projektu: Gmina Brochów  Opis projektu:  Projekt pt. ” Kalejdoskop wiedzy w Szkole Podstawowej w Lasocinie i Śladowie” realizowała firma Edutainment w partnerstwie z Gminą Brochów. Wsparciem objęto Szkołę Podstawową w Lasocinie i Szkołę Podstawową w Śladowie.  Realizacja projektu miała ogromny wpływ na podniesienie jakości procesu kształcenia. Wyposażenie pracowni przedmiotowych

99. Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek    Partner projektu: Stowarzyszenie „Vox Humana” Opis projektu:  Projekt pn. „Zwyczajni, niezwyczajni – działamy wiedzę zdobywamy” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w Przedszkolu nr 431 w Warszawie. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju przedszkolaków poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne, wsparcie nauczycieli szkoleniami

100. „Zwyczajni, niezwyczajni- działamy, wiedzę zdobywamy”

Nazwa Beneficjenta: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy    Opis projektu:  Projekt pn. „Zwyczajni, niezwyczajni – działamy wiedzę zdobywamy” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w Przedszkolu nr 431 w Warszawie. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju przedszkolaków poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne, wsparcie nauczycieli szkoleniami przydatnymi w pracy z dziećmi oraz

101. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”

Nazwa Beneficjenta: Ewa Bednarek „Mały Inżynier Ewa Bednarek”   Partner Projektu:  Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  Opis projektu:  Projekt pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356” zrealizowany został przez firmę „Mały Inżynier Ewa Bednarek” w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy . Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju uczniów poprzez rozbudzenie w nich

102. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344”

Nazwa Beneficjenta: Ewa Bednarek „Mały Inżynier Ewa Bednarek”   Partner Projektu:  Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy   Opis projektu:  Projekt pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344” zrealizowany został przez firmę „Mały Inżynier Ewa Bednarek” w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy . Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju uczniów poprzez

103. „Wyrównujemy szanse na lepszy start”

Nazwa Beneficjenta: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  Opis projektu:  Projekt pn. „Wyrównujemy szanse na lepszy start” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w Przedszkolu nr 428. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju przedszkolaków poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne, wsparcie nauczycieli szkoleniami przydatnymi w pracy z dziećmi oraz doposażenie i dostosowanie

104. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368”

Nazwa Beneficjenta: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  Partner Projektu:  Ewa Bednarek „Mały Inżynier Ewa Bednarek”  Opis projektu:  Projekt pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier Ewa Bednarek”. Głównymi założeniami projektu było wsparcie

105. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342”

Nazwa Beneficjenta: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  Partner Projektu:  Ewa Bednarek „Mały Inżynier Ewa Bednarek”  Opis projektu:  Projekt pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego warszawy w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier Ewa Bednarek”. Głównymi założeniami projektu było wsparcie

106. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366”

Nazwa Beneficjenta: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  Partner Projektu:  Ewa Bednarek „Mały Inżynier Ewa Bednarek”  Opis projektu:  Projekt pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier Ewa Bednarek”. Głównymi założeniami projektu było wsparcie

107. „Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci”

Nazwa Beneficjenta: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  Opis projektu:  Projekt pn. „Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci”  zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w Przedszkolu nr 414. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju przedszkolaków poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne, wsparcie nauczycieli szkoleniami przydatnymi w pracy z dziećmi oraz doposażenie i dostosowanie

108. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314” 

Nazwa Beneficjenta: Ewa Bednarek „Mały Inżynier Ewa Bednarek”  Partner projektu: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy  Opis projektu:  Projekt pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314” zrealizowany został przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju uczniów poprzez rozbudzenie w nich

109. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231”

Nazwa Beneficjenta: Ewa Bednarek „Mały Inżynier Ewa Bednarek”  Partner projektu: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy  Opis projektu:  Projekt pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231” zrealizowany został przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju uczniów poprzez rozbudzenie w nich

110. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112” 

Nazwa Beneficjenta: Ewa Bednarek „Mały Inżynier Ewa Bednarek”  Partner projektu: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy  Opis projektu:  Projekt pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112” zrealizowany został przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju uczniów poprzez rozbudzenie w nich

44. Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia

Lider Projektu: Gmina Miasto Kobyłka  Projekt polegał na wdrożeniu zintegrowanej platformy teleinformatycznej oraz uruchomienie e-usług dla mieszkańców Miasta Kobyłka (E-Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, E-Podatek od nieruchomości od osób prawnych, e-Podatek rolny, E-Podatek leśny, E-Podatek od środków transportu, E-Wniosek o rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych, E-Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości

45. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica

Lider Projektu: Gmina Pokrzywnica  Projektem zostały objęte wszystkie jednostki Gminy Pokrzywnica: Szkoły, GOPS, Biblioteka, Urząd. W ramach Projektu wykonano: rozbudowę i modernizację posiadanych e-usług: budowa formularzy, przebudowa systemu e-podatków rozszerzenie dostępach usług online. W ramach zadania będą dostarczone usługi o wysokim stopniu dojrzałości, oraz modernizacja systemu powiadomień mieszkańców, sms, mail.; budowę nowych portali www, bip,

46. „Wzrost e-potencjału Mazowsza”

Lider Projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie Projekt dotyczył wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w kompleksowe rozwiązania informatyczne wspierające podstawowy zakres jego działalności. Projekt obejmował swym przedmiotem następujące obszary: -wprowadzenie e-usług (e-elektronicznej rejestracji, eelektronicznych skierowań, e-elektronicznych wyników badań, e-elektronicznych zleceń na usługi medyczne, eelektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej, w

47. Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn

Lider Projektu: Gmina Nadarzyn Nazwa Projektu „Wdrożenie e-usług w gminie Nadarzyn”. Zakres: Projekt zakłada zwiększenie zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez gminę Nadarzyn. Świadczone będą następujące e-usługi:   1. E-podatki od nieruchomości   2. E-podatki od środków transportu.   3. E-podatki od podatku rolnego   4. E-podatki od podatku leśnego   5. E-woda-ścieki   6. E-wnioski   7. E-zamówienia

66. Q Samodzielności

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Partner projektu: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Opis projektu:  Projekt „Q Samodzielności” realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie oraz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w okresie od

67. Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica

Nazwa Beneficjenta: Mazowiecki Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp z. o. o Opis projektu:  Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach stał się nowoczesnym centrum opieki psychiatrycznej zapewniającym pacjentom w kryzysie psychicznym najwyższe standardy leczenia, opieki, terapii i rehabilitacji. Budowa pawilonu szpitala to jedna z najważniejszych i największych inwestycji dotyczących lecznictwa psychiatrycznego w Polsce. Placówka

68. Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego 

Nazwa Beneficjenta: Powiat Mławski/Powiatowy Urząd Pracy w Mławie  Opis projektu:  Celem projektu była integracja społeczna i zawodowa 180 osób (94K, 86M)  wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w pow. mławskim oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej i aktywizacji zawodowej.  Przeprowadzona została diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników

69. Aktywny III profil w powiecie mławskim 

Nazwa Beneficjenta: Powiat Mławski/Powiatowy Urząd Pracy w Mławie  Partner projektu: Fundacja Gospodarcza Pro Europa   Opis projektu:  Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 159 (84K 75M) osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w pow. mławskim oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej i aktywizacji zawodowej.  Przeprowadzona została

70. Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego 

Nazwa Beneficjenta: Powiat Mławski/Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Partner projektu: Fundacja Gospodarcza „Pro Europa”  Opis projektu:  Celem projektu była aktywizacja zawodowa 165 osób ( 91K 74M) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w pow. mławskim oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb  przedsięwzięcia w zakresie i integracji społecznej, edukacyjnej i aktywizacji zawodowej.  

71. Zwiększenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenia Malwa PLUS 

Nazwa Beneficjenta: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MALWA PLUS  Opis projektu:  Celem projektu było „Zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej wśród 55 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiat grodziski poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych. W ramach projektu udzielono profesjonalnego wsparcia 19 osobom niepełnosprawnym w zakresie

72. ZWIĘKSZENIE DOSTEPNOŚCI DO USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH NIESAMODZIELNYM MIESZKAŃCOM DZIELNICY WAWER m.st. WARSZAWY

Nazwa Beneficjenta: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER Partner projektu: Projekt został przygotowany we współpracy dwóch podmiotów tj.: Gmina – Miasto Płock – Lider projektu, Miasta i Gmina Gąbin – Partner. Partnerstwo zostało zawarte zgodnie z art. 33  ust.  2 ustawy  z  dnia 11  lipca  2014 r. o  zasadach realizacji programów w zakresie polityki

73. Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych , poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice

Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Łosice Partner projektu: Powiat Łosicki  Opis projektu:  Celem projektu jest ożywienie zmarginalizowanych obszarów i obiektów Miasta i Gminy Łosice poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Projekt składa się z trzech, wymienionych w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice głównych projektów rewitalizacyjnych: • Podnoszenie integracji społecznej mieszkańców obszaru

74. Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Nazwa Beneficjenta: SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą Opis projektu:  Zrealizowana inwestycja obejmowała zakup sprzętu oraz aparatury wysokospecjalistycznej na potrzeby świadczonych usług zdrowotnych. Zakupiono między innymi: oftalmoskop specjalistyczny, aparat do znieczulenia ogólnego, diatermię chirurgiczną, respirator, kardiomonitor stacjonarno-przenośny, aparaty EKG, holter ciśnieniowy. Ponadto zakładała zakup sprzętu oraz kompleksowe wyposażenie technologiczne sterylizatorni wraz z towarzyszącymi pracami

75. Sochaczew (od)Nowa

Nazwa Beneficjenta: Miasto Sochaczew  Partner projektu: Powiat Sochaczewski  Opis projektu:  „Sochaczew (od)Nowa” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Jakość życia”, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.  W ramach realizacji projektu zrealizowane zostały następujące zadania: Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury etap II-V oraz modernizacja budynku przystani, w

76. SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Płock Partner projektu: Gmina Słupno, Stowarzyszenie SENSOWNI Opis projektu:  Przedmiotem projektu były działania na rzecz włączenia społecznego, ułatwiające dostęp do usług społecznych, poprzez zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług w społeczności lokalnej. Osoby niesamodzielne zostały objęte wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, rehabilitacyjnych, asystenckich, poradnictwa, terapii i kursów. Usługi

77. Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu

Nazwa Beneficjenta: REWITALIZACJA SP. Z O.O.   Partner projektu: Powiat Grodziski Opis projektu: Przedsięwzięcie zrealizowane na terenie miasta Radomia w strefie ochrony konserwatorskiej. Projekt jest projektem rewitalizacyjnym prowadzonym w obiektach wpisanych indywidualnie na listę zabytków oraz położonych na terenie objętym ochroną konserwatorską.  Przedsięwzięcie polegało na renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy na cele gospodarcze,

78. Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego

Nazwa Beneficjenta: Gmina Grodzisk Mazowiecki  Partner projektu:  Powiat Grodziski   Opis projektu: Projekt pt. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” zakładał prace mające na celu zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich jakie stanowią tereny wokół Stawów Walczewskiego oraz tereny poprzemysłowe przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim. Przedsięwzięcie objęło prace związane z zagospodarowaniem terenu

79. Opiekuńcza Warszawa 

Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa Partner projektu: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON Opis projektu:  Celem projektu był wzrost liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców Warszawy. Działania jakie zrealizowaliśmy obejmowały:  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,   usługi w formie mieszkania wspomaganego,  bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.  Wszystkie działania cieszyły się zainteresowaniem,

80. Odnowa tkanki mieszkaniowej – Pionki

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Pionki  Opis projektu:  Celem projektu było ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.   Projekt obejmował odnowę tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Al. Lipowe 9 i 13 oraz Leśnej 17, a także zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji projektu odnowione zostały budynki mieszkalne stanowiące

81. Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego 

Nazwa Beneficjenta: Powiat Zwoleński  Opis projektu:  W latach 2020-2021 SPZZOZ w Zwoleniu przeszedł szereg pozytywnych zmian. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu w zwoleńskim szpitalu przeprowadzono modernizację Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Sale chorych przebudowano tak, żeby personel medyczny miał dostęp do chorego z trzech stron. Pomieszczenia szpitala zyskały nową instalację wodno-kanalizacyjną