14. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Czarnia

Celem głównym projektu jest zmniejszenie niskiej emisji CO2 na terenie gminy Czarnia i województwa mazowieckiego. Cele szczegółowe w

obszarze środowiskowo-przyrodniczym: poprawa jakości powietrza, podwyższenie standardu życia mieszkańców, obniżenie kosztów

ogrzewania i zużycia energii cieplnej, zwiększenie produkcji energii ze OZE, wzrost efektywności energetycznej budynków prywatnych i

publicznych. Cele szczegółowe w obszarze społeczno-ekonomicznym: poprawa jakości życia mieszkańców – komfort życia, stałe dostawy

energii, poprawa wizerunku gminy, wzrost atrakcyjności i konkurencyjności województwa, wzmocnienie spójności społecznej.

Przedmiotowy projekt polega:

– na wymianie źródeł ciepła w domach mieszkalnych na terenie Gminy Czarnia, z kotłów na paliwo stałe (węgiel) o niskiej sprawności

energetycznej, na nowe kotły na biomasę (pellet) oraz elektryczne wraz z oprzyrządowaniem (przewody i armatura, zawory, izolacje,

wymiennik ciepła, ciepłomierz, sterownik, pompa obiegu kotłowego, inne); projekt obejmuje montaż 5 źródeł ciepła (4 o mocy 20 kW, 1 o

mocy 15 kW),

– projekt obejmuje także montaż 5 instalacji fotowoltaicznych (4 o mocy 5,95 kW, 1 o mocy 9,8 kW, wszystkie instalacje fotowoltaiczne są na

potrzeby mieszkaniowe domów objętych wymianą źródeł ciepła na biomasę,

– na modernizacji energetycznej 5 budynków użyteczności publicznej. W ramach projektu zaplanowano zadania:

1 Wymiana kotłów;

2. Montaż instalacji fotowoltaicznych;

3. Modernizacja energetyczna budynku biurowo – administracyjnego (remizo – świetlica) w Czarni;

4. Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Czarni;

5. Modernizacja energetyczna budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Długim (budynek po byłej szkole;

6. Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Surowem 7.Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy.

Link do strony internetowej projektu:  http://www.czarnia.samorzady.pl/redukcjaemisjizanieczyszczen,240