117. Wdrożenie innowacyjnej usługi na bazie wyników prac B+R w firmie AWAS-Serwis sp. z o. o. 

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: „AWAS SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Opis projektu: 

Projekt miał na celu wzrost aktywności inwestycyjnej firmy AWAS Serwis sp. z o.o. Jego przedmiotem było wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatecznym efektem realizacji Projektu było wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi odwadniania osadów pochodzących z urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej takich jak separatory, osadniki, zbiorniki retencyjne, zbiorniki p.poż. etc. W tym celu zakupiono środki trwałe składające się na mobilną stację do odwodnienia osadów. Realizacja Projektu przełożyła się na poprawę pozycji konkurencyjnej firmy i wpłynęła pozytywnie na rozwój gospodarki województwa oraz ochronę środowiska na tym terenie. Wprowadzona dzięki zrealizowaniu inwestycji nowa usługa jest świadczona przede wszystkim klientom dysponującym urządzeniami o dużych pojemnościach, bądź usługami na obiektach zamkniętych (lotniska, poligony, myjnie wojskowe). Do tej pory konieczne było wywożenie odpadów cysternami, co miało dodatkowo negatywne oddziaływania na środowisko. Obecnie, firma jest w stanie przeprowadzić cały proces oczyszczania na obiekcie klienta. Jednocześnie więc, dzięki realizacji Projektu firma wpisała się w najnowsze i najważniejsze cele Unii  Europejskiej, jakimi jest dbałość o otaczające środowisko i przeciwdziałanie zmianom  klimatu. Osiągnięto dodatkowy pozytywny wpływ Projektu na środowisko naturalne poprzez redukcję odpadów, redukcję emisji, zmniejszenie zużycia mediów (woda i prąd) oraz redukcję powstawania ścieków.  

Podsumowując, dzięki realizacji Projektu i wprowadzeniu na rynek innowacyjnej usługi: 

– większa liczba odpadów niebezpiecznych zostaje unieszkodliwiona 

– proces jest dużo pewniejszy i bezpieczniejszy  

– wyeliminowane zostają ryzyka transportowe 

– zapewniona zostaje maksymalna efektywność  

– obniżone są koszty procesu i tym samym usługi