97. Kalejdoskop wiedzy w Szkole Podstawowej w Lasocinie i Śladowie

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Edutainment Michał Kaczmarek  

Partner projektu: Gmina Brochów 

Opis projektu: 

Projekt pt. ” Kalejdoskop wiedzy w Szkole Podstawowej w Lasocinie i Śladowie” realizowała firma Edutainment w partnerstwie z Gminą Brochów. Wsparciem objęto Szkołę Podstawową w Lasocinie i Szkołę Podstawową w Śladowie. 

Realizacja projektu miała ogromny wpływ na podniesienie jakości procesu kształcenia. Wyposażenie pracowni przedmiotowych umożliwia m.in. wykorzystywanie w czasie standardowych zajęć szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych nowoczesnych metod nauczania, takich jak metoda eksperymentu. Projekt przyczynił się w znacznym stopniu do wyrównywania szans, m.in. poprzez zapewnienie bezpłatnych zajęć dla wszystkich uczestników projektu – w zajęciach mogły wziąć udział osoby, w przypadku których niski dochód na osobę w rodzinie wykluczał możliwość uczestnictwa w płatnych zajęciach dodatkowych. Uczestnictwo w zajęciach, które odbywały się również w sezonie wakacyjnym w postaci półkolonii edukacyjnych, pozwoliło odkryć uczniom świat przedmiotów ścisłych i technicznych na nowo. Uczniowie, którzy wcześniej uważali te przedmioty za nudne i trudne, dzięki nowatorskiemu podejściu do przekazywania wiedzy opartego na metodzie eksperymentu, z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach projektowych. 

Dzięki realizacji projektu osiągnięto rezultaty m.in. w postaci rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy 121 uczniów (65K,56M) poprzez objęcie ich wysokiej jakości zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym