90. Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Miasto Ostrów Mazowiecka 

Partner projektu: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej 

Opis projektu: 

Projekt pn. „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” obejmował działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych osób niesamodzielnych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka poprzez zwiększenie zakresu i ilości usług społecznych sprzyjających deinstytucjonalizacji. W ramach projektu 92 uczestników projektu  otrzymało wsparcie w postaci usług opiekuńczych i/lub teleopieki oraz poradnictwa psychologicznego i rehabilitacji. Zastosowana  innowacyjna metoda teleopieki  pozwoliła na zapewnienie efektywnej formy monitorowania osób niesamodzielnych przy zachowaniu ich prywatności i wykorzystaniu posiadanych przez nich zasobów co pozwoli jednocześnie na ich funkcjonowanie w swoim środowisku przy zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia zagrożenia dla ich zdrowia i życia. W ramach projektu utworzona została również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Dodatkowo w ramach projektu wsparciem zostało objętych 30 opiekunów faktycznych sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi. 

Poprzez szkolenia edukacyjne z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi, zajęcia w ramach grup wsparcia oraz poradnictwo psychologiczne zostaną zmotywowani do efektywnego planowania swojego czasu oraz podejmowania aktywności zawodowej. 

Link do informacji o projekcie na stronie beneficjenta: https://mopsostrowmaz.pl/rozwoj-systemu-uslug-opiekunczych/