89. Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock

Partner projektu: Projekt został przygotowany we współpracy dwóch podmiotów tj.: Gmina – Miasto Płock – Lider projektu, Miasta i Gmina Gąbin – Partner. Partnerstwo zostało zawarte zgodnie z art. 33  ust.  2 ustawy  z  dnia 11  lipca  2014 r. o  zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zakres współpracy został określony w umowie partnerskiej stanowiącej załącznik do  wniosku o dofinansowanie projektu. 

Opis projektu: 

Obszar objęty projektem: Płock, osiedle Stare Miasto, na terenie nabrzeża wiślanego od ulicy Mostowej do Zalewu „Sobótka”; na podobszarze rewitalizacji wg. Płockiego Programu Rewitalizacji. 

Zakres projektu obejmuje prace inwestycyjne związane ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich – terenów nadwiślańskich będących częścią Starego Miasta Płocka, w celu nadania im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Celem głównym projektu jest powstrzymanie postępującego procesu marginalizacji i degradacji nadwiślańskich terenów miasta Płocka poprzez wdrożenie pakietu zintegrowanych działań inwestycyjnych i społecznych. Cele szczegółowe: 

  • Tworzenie warunków dla aktywizacji społecznej i gospod. zdegradowanych części Starego Miasta Płocka 
  • Porządkowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej oraz nadanie jej nowych funkcji społeczno-gospodarczych 
  • Przywrócenie terenom nadwiślańskim walorów użyteczności gospodarczej i społecznej 
  • Rozwój infrastruktury warunkującej atrakcyjność inwestycyjną pierwszego podobszaru rewitalizacji M. Płocka 
  • Ochrona środowiska i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom naturalnym 
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku najstarszej części Płocka oraz budowanie poczucia tożsamości lokalnej 
  • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i innych użytkowników rewitalizowanego obszaru. 

Zakres rzeczowy: budowa i przebudowa sieci wod- kan, kan. deszczowej,  oświetlenia ulicznego,  infrastr. drogowej,  ścieżki biegowej i rowerowej,  place i ciągi spacerowe, elementy małej architektury, tereny zielone, promenada spacerowa wraz z falochronem, slipem oraz wiatą sezonową. W efekcie prowadzonych działań powstała atrakcyjnie urządzona przestrzeń publiczna, miejsce integracji społeczności  Płocka, spotkań biznesowych, towarzyskich, wypoczynku, kontaktu z naturą.  Utworzono powierzchnię na cele gastronomiczno-handlowe, dzięki czemu generowane są nowe miejsca pracy. Wybudowana infrastruktura techn. warunkuje lokowanie nowych podmiotów, a tym samym rozwój gospodarczy.

Link do informacji o projekcie na stronie beneficjenta:

https://nowy.plock.eu/aktywizacja-spoleczno-gospodarcza-zmarginalizowanych-srodmiejskich-przestrzeni-miasta-plocka/