66. Q Samodzielności

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Partner projektu: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Opis projektu: 

Projekt „Q Samodzielności” realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie oraz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.

Projekt skierowany był do osób doświadczających kryzysu bezdomności, których ostatnim miejscem zamieszkania/zameldowania jest Dzielnica Praga-Południe. W sposób szczególny wsparciem w ramach projektu objęte zostały osoby, które: utraciły lokal nie z własnej winy i przebywały w schroniskach, noclegowniach, ośrodkach interwencji kryzysowej, piwnicach itp., doświadczających wielokrotnego wykluczenia (np. bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, itp.), osoby z niepełnosprawnością o znacznym i umiarkowanym stopniu, osoby bezrobotne.

Aby zrealizować cel projektu tj.: wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 60 osób (30K i 30M) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa uczestnicy uzyskali kompleksowe wsparcie oparte na indywidualnej diagnozie oraz sporządzeniu planu pomocy. Wsparciem tym objęliśmy 66 osób, w tym aż 23 osób z niepełnosprawnościami, 60 osób skorzystało ze wsparcia grupowego (warsztatów integracyjnych z elementami autoprezentacji, warsztatów z podnoszenia poczucia własnej wartości, zajęć DDA) lub indywidualnego asystenta zawodowego, 42 osoby zostały objęte szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych (kurs komputerowy ECDL), 20 osób uzyskało kwalifikacje i/lub nabyły kompetencje poprzez udział w kursach zawodowych, 30 osób uzyskało rekomendacje do uzyskania lokalu mieszkalnego z zasobów Dzielnicy Praga – Południe,a aż 14 osób podjęło zatrudnienie w okresie trwania projektu. W przeciągu 3 lat trwania projektu zrealizowaliśmy ponad trzy tysiące godzin zajęć/warsztatów oraz indywidualnych konsultacji.