68. Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Powiat Mławski/Powiatowy Urząd Pracy w Mławie 

Opis projektu: 

Celem projektu była integracja społeczna i zawodowa 180 osób (94K, 86M)  wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w pow. mławskim oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej i aktywizacji zawodowej.  Przeprowadzona została diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. Pierwszym działaniem była realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym- poradnictwa w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Następnie realizowane były instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym w postaci szkoleń zawodowych oraz instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym takie jak: staże zawodowe , subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. W projekcie zastosowano także działania uzupełniające w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia w postaci sfinansowania kosztów dojazdu.

Linki do publikacji na temat projektu: 

https://mlawa.praca.gov.pl/-/8274664-ten-projekt-pomoze-ci-znalezc-prace-lub-pracownika-

https://mlawa.praca.gov.pl/-/7749300-powiatowy-urzad-pracy-w-mlawie-zaprasza-do-udzialu-w-projekcie-bezrobotni-z-iii-profilem-pomocy-aktywni-na-rynku-pracy-powiatu-mlawskiego-wspo