72. Zwiększenie dostepności do usług społecznych świadczonych niesamodzielnym mieszkańcom Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER

Opis projektu: 

Celem projektu było zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 mieszkańców  
z dzielnicy Wawer m.st. Warszawa. Projekt dotyczył osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowany był jednocześnie w trzech formach:  

  • Krótkookresowy dzienny pobyt jednocześnie dla 30 osób. Ta forma pozwoliła uczestnikom zmniejszyć poczucie samotności i opuszczenia, nawiązać nowe relacje społeczne, poprawić jakość życia między innymi poprzez regularne posiłki, serwowane w DDP, możliwość skorzystania z prysznica oraz zajęć rehabilitacyjnych. Nastąpiła zdecydowana poprawa kondycji psycho-fizycznej uczestników, zwiększenie samodzielności życiowej w zakresie samopielęgnacji i samoopieki. Uczestnicy odkrywali i rozwijali talenty artystyczne. Były wspólne wyjścia do kina, na koncerty, do biblioteki oraz spacery. Osoby z trudnościami ruchowymi otrzymywały wsparcie w postaci transportu. 
  • Usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, pozwoliły wyeliminować konieczność opieki instytucjonalnej. Osoba niesamodzielna mogła pozostać w swoim domu wśród rodziny, sąsiadów i znajomych. Ta forma wsparcia była jednocześnie odciążeniem opiekunów faktycznych, dając im szanse na rozwój zawodowy i osobisty. 
  • Warsztaty dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz wsparcie psychologiczne. Ta forma cieszyła się dużym powodzeniem ze względu na tematy, które były dostosowane do oczekiwań opiekunów. Teoretyczne i praktyczne warsztaty były prowadzone przez wykwalifikowany personel między innymi psychologa, fizjoterapeutę, pielęgniarkę i opiekuna medycznego. Tak zdobyta wiedza, praktyka i możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami, stanowiły istotny element tych spotkań. 

Dzięki temu projektowi nawiązały się trwałe relacje między podopiecznymi, które podtrzymywane są przez nich do obecnej chwili. Nowe relacje pozwalają zmniejszyć poczucie samotności i poprawić poczucie bezpieczeństwa i przynależności społecznej.