76. SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Płock

Partner projektu: Gmina Słupno, Stowarzyszenie SENSOWNI

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu były działania na rzecz włączenia społecznego, ułatwiające dostęp do usług społecznych, poprzez zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług w społeczności lokalnej. Osoby niesamodzielne zostały objęte wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, rehabilitacyjnych, asystenckich, poradnictwa, terapii i kursów. Usługi społeczne zostały uzupełnione wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych(teleopieka). W ramach realizacji projektu została też utworzona na terenie miasta Płocka nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego o charakterze niewykluczającym osób z niskim dochodem. W ramach projektu objęto również wsparciem opiekunów faktycznych w postaci poradnictwa i warsztatów zwiększających ich wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy osobom niesamodzielnym oraz osób świadczących usługi. Projekt wspierał proces dezinstytucjonalizacji usług społecznych, dzięki umożliwieniu osobom niesamodzielnym niezależnego funkcjonowania w środowisku zapobiegającym odizolowaniu od rodziny i społeczności lokalnej. Projekt był zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania i politykami horyzontalnymi UE-równość szans K/M oraz niedyskryminacja(projekt ogólnodostępny, język wrażliwy na płeć, uwzględnienie poziomu intelektualnego grupy docelowej, działania umożliwiające osobom niesamodzielnym funkcjonowanie w środowisku)-zrównoważony rozwój(działania zmniejszające skalę ubóstwa i wykluczenia społecznego, zwiększające uczestnictwo w życiu społecznym, budżet skonstruowany w oparciu o ceny rynkowe odzwierciedlające realne koszty, wykorzystanie ekologicznych artykułów papierniczych i biurowych w zarządzaniu projektem)-społeczeństwo informacyjne(wykorzystanie nowoczesnych TIK-teleopieka, strona projektu zgodna ze standardami WCAG 2.0).Projekt zgodny z Płockim Programem Rewitalizacji(C.1.3 Tworzenie warunków dla aktywizacji i integracji mieszkańców oraz rozwoju przedsiębiorstw, C.2.3 Aktywizacja i integracja osób z grup biernych i marginalizowanych,C.3.3 Tworzenie warunków do reintegracji społecznej i zawodowej), obejmuje swoim zasięgiem tereny rewitalizowane i przyczynia się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym na tych obszarach. 

Grupę docelową projektu stanowiły osoby wymagające wsparcia w ich codziennym 
funkcjonowaniu (25 osób niesamodzielnych korzystających z pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie miasta Płocka i 15 osób zamieszkujących na terenie gminy Słupno). 

Zostały one objęte pomocą m. in. w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, poradnictwa specjalistycznego, rehabilitacji, usług teleopieki. Wsparcie, jakie osoby z grupy docelowej otrzymały w ramach projektu, umożliwiło ich samodzielne funkcjonowanie w środowisku nieizolującym od znanego im otoczenia i osób.  

Linki do materiałów video na temat projektu: https://radiorpl.fm/plock-mazowsze/unijne-wsparcie-dla-osob-niepelnosprawnych

Linki do publikacji na temat projektu:  http://mopsplock.eu/web/container/projekty/zreal./SmartCare-1618295532.pdf