80. Odnowa tkanki mieszkaniowej – Pionki

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Pionki 

Opis projektu: 

Celem projektu było ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.  

Projekt obejmował odnowę tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Al. Lipowe 9 i 13 oraz Leśnej 17, a także zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji projektu odnowione zostały budynki mieszkalne stanowiące zasób komunalny Miasta Pionki. Modernizacja budynków w zakresie cz. wspólnych polegała na: ociepleniu ścian zew., wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, wymianie stolarki okiennej, wymianie drzwi zew. do klatek schodowych w częściach wspólnych i korytarzach, ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją i stropodachu, wykonano również prace dot. remontu klatek schodowych i cz. wspólnych, remont pomieszczeń piwnicy, wykonano modernizację instalacji elektrycznych (w pomieszczeniach wspólnych), modernizację inst. wod.-kan. wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami Al.Lipowe 9i13. Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie celów: dostosowanie wnętrz budynków do wymogów higieniczno-sanitarnych; stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wpływającej na integrację społeczności z obszaru rewitalizowanego; podniesienie walorów estetycznych budynków i ich otoczenia, a co za tym idzie podniesienie ich atrakcyjności;  dostosowanie budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; stworzenie przestrzeni zaspokajających potrzeby społeczne, sprzyjające integracji mieszkańców; przywrócenie wartości użytkowej budynków; wzrost poziomu bezpieczeństwa i jakości życia na obszarze rewitalizacji. 

W wyniku realizacji projektu wyremontowano cz. wspólne bloków komunalnych dzięki czemu obszar rewitalizacji stał się bardziej atrakcyjny. Dzięki kompleksowości prowadzonych działań, stworzono nowe warunki życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wykonano termomodernizację budynków, która w znaczący sposób przyczyni się do niskoemisyjności.

Linki do materiałów video na temat projektu: https://www.youtube.com/watch?v=sYOsxqiad68&t=2s

Linki do publikacji na temat. projektu: https://www.pionki.pl/strona-1046-odnowa_tkanki_mieszkaniowej_w_zakresie.html