82. Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Miasto Żyrardów 

Partner projektu: Powiat Żyrardowski – realizacja  z pomocą własnej jednostki organizacyjnej, tj. Powiatowego Urzędu Pracy 

Opis projektu: 

Celem projektu było ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego przeciwdziałającego kryzysowej sytuacji osób dotkniętych negatywnymi zjawiskami społecznymi. W pierwszej kolejności opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynków objętych projektem. Na podstawie otrzymanej dokumentacji przeprowadzono prace remontowe oraz termomodernizacyjne zmierzające do poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów w budynkach przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Armii Krajowej 10, ul. 1 Maja 31, 52 oraz ul. Chopina 13 i 17. Niniejszy projekt miał charakter rewitalizacyjny, w związku z czym oprócz działań na rzecz odnowy tkanki mieszkaniowej podjęto inicjatywy aktywizujące mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na ubóstwo, bezrobocie czy problem zadłużenia. W tym celu powiązano projekt m.in. z przedsięwzięciem realizowanym przez PUP w Żyrardowie, przy pomocy którego swoje zadania wykonuje Partner – Powiat Żyrardowski oraz wynikającym z zapisów Programu Rewitalizacji pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zamieszkujących obszar rewitalizacji”. Grupę docelową ww. działań rewitalizacyjnych stanowią mieszkańcy zmarginalizowanego obszaru kryzysowego. Działania w ramach projektu realizują cele: 

– ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego; 

– poprawa stanu technicznego 9 budynków poprzez prace budowlano-termomodernizacyjne 

– poprawa jakości życia, zwalczanie ubóstwa, problemów z zadłużeniem finansowym mieszkańców oraz poziomem edukacji na obszarze objętym projektem. 

Linki do stron/y projektu w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/murowaneklimaty/posts/pfbid0DkZdDH9GLdWz9itSzpvqEutKLPXZ5uga8HKqkBvVpoC4ExFsi6gpVvHvmGzrmjcTl

https://www.facebook.com/murowaneklimaty/posts/pfbid02Ze9bk59b7WdUHeD54n9cbDiNKsCd7XSZkTGTzDhhZmL2ijDCFZzv7qxm9Bsjn7fdl
https://www.facebook.com/murowaneklimaty/posts/pfbid02G48GuvHUJawLaYbeZ5EZGxppxPEWtejJvQPQkyxNai1TXaEJnqzi2XD3pi2BMjs8l\