83. Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo – gastronomicznych

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Miasto Węgrów

Partner projektu: Powiat Węgrowski 

Opis projektu: 

Projekt dotyczy rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej,stanowiąc odpowiedź na potrzeby stwierdzone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Węgrowa,związane z degradacją przestrzenną i społeczno-ekonomiczną.Jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie ograniczonej oferty rekreacyjnej i kulturalnej.Projekt obejmuje remont onserwatorski zabytkowych budynków d. Browaru i Manufaktury wraz z nadaniem im nowych funkcji oraz na rewitalizacji Parku im. AK i jego otoczenia,nakierowanych na poszerzenie oferty rekreacji i integracji społecznej w Węgrowie.Projekt obejmuje 7zadań: budowa ciągów komunikacyjnych,monitoring, utworzenie terenów zieleni i wprowadzenie nowych elementów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej(skatepark,park linowy,plac zabaw,boisko, amfiteatr),remont konserwatorski budynków zabytkowych i wyposażenie.W wyniku projektu utworzona zostanie atrakcyjna przestrzeń sprzyjająca integracji społecznej-zachęcająca do aktywnego spędzania wolnego czasu w ramach nowych form aktywności kulturalnej i rekreacyjnej, umożliwiająca organizację imprez i wydarzeń o charakterze integracji społecznej.Grupę docelową stanowi społeczność lokalna miasta oraz osoby odwiedzające Węgrów.Celem główny projektu jest ożywienie obszarów marginalizowanych w Węgrowie Cele szczegółowe: zapewnienie właściwej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej poprzez zagospodarowanie parku zachowanie dziedzictwa kulturowego – rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego browaru i manufaktury wraz z nadaniem obiektom nowych funkcji stworzenie przestrzeni dla realizacji celów społecznych i gospodarczych-Spółdzielnia Socjalna „Węgrowianka”oraz lepszych możliwości promocji produktów regionalnych lokalnym producentom rozwój oferty kulturalnej,rekreacyjnej i wypoczynkowej rozszerzenie oferty organizacji sprawujących opiekę nad osobami chorymi i niesamodzielnymi poprzez udostępnienie miejsca na ciekawe formy zajęć

Link do strony internetowej projektu: https://wegrow.com.pl/strona-3361-zagospodarowanie_dawnego_browaru.html

Linki do materiałów video na temat projektu: https://wegrow.com.pl/strona-3361-zagospodarowanie_dawnego_browaru.html