46. „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania E-usługi, Poddziałania E-usługi dla Mazowsza Regionalnego

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie

Projekt dotyczył wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w kompleksowe rozwiązania informatyczne wspierające podstawowy zakres jego działalności. Projekt obejmował swym przedmiotem następujące obszary:

– wprowadzenie e-usług (e-rejestracji, e-skierowań, e-wyników badań, e-zleceń na usługi medyczne, elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej, w tym e-recepty, e-oświadczenia) dla pacjentów i pracowników SPZOZ obejmujących rejestrację, gabinety lekarskie, gabinety pielęgniarek i położnych, dział administracyjny -modernizację infrastruktury informatycznej – wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów;  

-informatyzację procedur zarządzania placówką, raportowania i rozliczania z NFZ; 

-umożliwienie gromadzenia danych medycznych zgodnie z Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113, poz. 657 z późn. zm)-bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych medycznych.

Na realizację projektu składały się  3 zadania :

Zadanie nr 1 : Wykonanie infrastruktury sprzętowej,  w tym modernizacja serwerowni; hosting, domeny, kolokacja; system hot-spot.

Zadanie nr 2 : Dostawa,  instalacja infrastruktury sprzętowej w tym: zakup szafy serwerowej, czytników kodów kreskowych, 50 zestawów komputerowych, 17 tabletów, dysków sieciowych, switchy zarządzalnych, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, drukarek mobilnych, licencji antywirus oraz Microsoft Office.

Zadanie nr 3 : Projektowanie, dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania, (w tym uruchomienie eusług), w tym: zakup aplikacji online, licencji dostępu zdalnego, projekt strony www, licencje na aktualizacje systemu firewall, licencje Oracle i KS-SOMED + asysta, karty OSOZ dla pacjentów, usługi sms dla pacjenta, instalacja i wdrożenie oprogramowania: elektroniczna rejestracja, elektroniczne skierowania, elektroniczne wyniki badań, elektroniczne zlecenie na usługi, elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej, w tym e-recepty, elektroniczne oświadczenia, elektroniczne zgody.

Projekt obejmował; SPZOZ Józefów oraz trzy dodatkowe gabinety pielęgniarskie działające w szkołach podstawowych w Józefowie.

W dniu 24.09.2017 r. SPZOZ zorganizował dla swoich pacjentów piknik z okazji uruchomienia e-usług. Podczas pikniku pacjenci zostali zapoznani z nowymi usługami oraz uzyskali pomoc w instalacji  aplikacji służącej e-rejestracji. Dodatkowo pacjenci dostali indywidualne karty służące do rejestracji z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.

Zrealizowany projekt umożliwił SPZOZ przygotowanie się na najwcześniejszym etapie do zmian w zakresie informatyzacji w  służbie zdrowia. Jednostka jako jedna z pierwszych realizowała e-zwolnienia lekarskie, e-recepty, e-skierowania oraz e-rejestracje do lekarza. 

Oględziny użytkowanych systemów informatycznych wykonane w ramach kontroli NIK na przełomie roku 2020 i 2021 r. wykazały, że SPZOZ jako jeden z pięciu podmiotów posiadał systemy informatyczne, które spełniały wszystkie wymagania do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Jednocześnie jako jeden z trzech wśród kontrolowanych podmiotów medycznych, SPZOZ posiadał pełną elektroniczną dokumentację. Dodatkowo ustalono, że wprowadzone systemy informatyczne umożliwiają kompleksowe zarządzanie pracą jednostki.  

(kontrola NIK  ORGANIZACJA PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW ADMINISTRACYJNYCH PERSONELU MEDYCZNEGO W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ KZD.430.001.2021 Nr ewid. 26/2021/P/20/054/KZD)