50. Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta:  Gmina Glinojeck

W ramach projektu utworzono i wdrożono nowe e-usługi o stopniu dojrzałości 3 (dwustronna interakcja), 4 (transakcja) i 5 (personalizacja), które umożliwiają kompleksowe załatwianie spraw przez Internet mieszkańcom oraz przedsiębiorcom Gminy Glinojeck. W wyniku realizacji projektu stworzono i zmodernizowano zaplecze informatyczne oraz systemy informatyczne Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck i jednostek podległych, koniecznych do świadczenia e-usług, w szczególności zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania e-usług. Powstał portal, na którym mieszkańcy mogą logować się i zarządzać swoimi zobowiązaniami finansowymi wobec urzędu, dot. m.in. zapłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych, od osób prawnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych itd. W projekcie wdrożono m.in. e-rejestry, konsultacje społeczne umożliwiające publikowanie i komentowanie uchwał, oraz uruchomiono wielu e-usług ułatwiających załatwianie spraw urzędowych przez klientów. 

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck oraz jednostki podległe.  

Cele bezpośrednie to m.in.:

– zmniejszenie kosztów świadczenia usług publicznych poprzez częściową rezygnację z tradycyjnej korespondencji;

– poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną na 3 (dwustronna interakcja), 4 (transakcja) i 5 (personalizacja) poziomie dojrzałości;

– podniesienie jakości usług publicznych poprzez standaryzację i nowe rozwiązania techniczne;

– podniesienie świadomości społeczności lokalnych oraz dostępu do informacji;

– lepsze uwarunkowania dla rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej;

– zapewnienie wiarygodnych i jednolitych danych oraz integracja danych pochodzących z różnych źródeł;

– zapewnienie elektronicznego przepływu informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

Link do strony internetowej projektu: 

http://www.glinojeck.net/asp/wdrozenie-e-uslug-cyfrowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-glinojeck-oraz-w-jednostkach-podleglych,56,artykul,5,1032 

Linki do publikacji na temat projektu: 

http://www.glinojeck.net/asp/pliki/83/wiesci_glinojecka_styczen_luty.pdf

http://www.glinojeck.net/asp/pliki/tomek/wiesci_glinojecka_nr_3-2019_maj_czerwiec_2019.pdf

http://www.glinojeck.net/asp/pliki/wiesci_glinojeckie/wiesci_glinojecka_nr1_styczen_-_luty___2019.pdf