33. Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

Projekt: Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem główny przedsięwzięcia były poprawa kompleksowości, efektywności i dostępności wysokiej jakości usług medycznych i polepszenie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kompleksowej opieki kardiologicznej realizowanej przez Szpital. Realizacja objęła działania niezbędne do wzrostu skuteczności profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia, które stanowią najczęstszą przyczynę wykluczenia chorych z aktywności zawodowej oraz samodzielnego życia.

W ramach Projektu zakupiono nowoczesny sprzęt do Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej, rozbudowano aparaty TK, MR oraz zestawy do ablacji o dodatkowe elementy w celu skrócenia czasu leczenia pacjenta, poprawy szybkości i precyzji wykonywanych procedur kardiologicznych, zmniejszenia ryzyka powikłań i liczby ponownych hospitalizacji. Zakup sprzętu umożliwił ponadto wzmocnienie procesu leczniczego poprzez wdrożenie rehabilitacji hybrydowej jako optymalnego modelu kompleksowej rehabilitacji i wtórnej prewencji.

Realizacja celów szczegółowych Projektu pozwoliła m.in. na: zapewnienie ciągłości pracy urządzeń, kompleksowość opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia, poprawę warunków pobytowych pacjentów, wsparcie rozwoju opieki koordynowanej i kompleksowej opieki kardiologicznej integrującej podstawową opiekę zdrowotną (POZ), ambulatoryjna opiekę specjalistyczną (AOS) z leczeniem szpitalnym (w tym inwazyjnym) rehabilitacji kardiologicznej (w trybie stacjonarnym oraz dziennym), wzmocnienie roli AOS w identyfikacji ryzyka chorób układu krążenia, zapewnienie nowoczesnego systemu organizacji opieki nad pacjentem kardiologicznym, poprawę dostępności opieki specjalistycznej, wdrożenie działań wzmacniających kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez dostępność do programów zdrowotnych i edukacyjnych w celu zwiększenia wykrywalności i zmniejszenia umieralności w wyniku chorób kardiologicznych. 

Autorka zdjęć: Agnieszka Sowińska 

Źródło: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach